فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب   

مائیم و می ومطرب و اين کنج خراب                 جان و دل و جام و جامه در رهن شراب
فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب                 آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب

لینک