شب هجر تو   

روزگاری بر سر کوه تو  مسکن کردم / حاصلم سبز شدو چیدم و خرمن کردم

روغن دیده گرفتم به سرشک مژگان / در چراغان شب هجر تو روشن کردم

لینک