منظور   

آيينه صدا كرد سياهم نكنيد 
آلوده ي آهم مكنيد
گر نيستتان چشم و دل و ديده ي پاك
هرگز به نگاه بد نگاهم مكنيد 

atous_e

لینک