به دل گفته بودم که با ما بماند !   

به دل گفته بودم که دريا بماند ، اگرچه با کيش تنها بماند.چرا بايد اين گفته های نگفت، به ويزای دل خدايا بماند؟ چه حق دارد اين خوار بر ما بخندد ؟ به دل گفته بودم که با ما بماند !

لینک