چون مست شدم جام جفا را سر داد   

اول به وفا می وصالم در داد  چون مست شدم جام جفا را سر داد 
پر آب دو ديده و پر از آتش دل خاک ره او شدم و بر بادم در داد

لینک