سنگ مزار   

بر سنگ مزارم بنويسيد که آشفته دلی خفته در اين خلوت خاموش

آنجا بنويسيد او زاده غم بودکه نامش ز جهان گشته فراموش

به ياد بهروز مهاجر عزيز

نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی

لینک