دلم می خواد باهم باشيم مثل گذشته های دور يکی باشيم   

دلم می خواد بهار بياد
شکوفه ها به بار بياد

تو اين ديار غم نباشه مهر و صفا، تو هيچ دلی کم نباشه
دلم می خواد باهم باشيم مثل گذشته های دور يکی باشيم ، رها باشيم
رها باشيم .....

دلم می خواد کينه ها از دلم بره
عشق بياد به ديدنم ظلم بره ستم بره
ستم بره ...

دلم می خواد توی رگم به جای خون مهر تو بود
توی دل پر تپشم تصويری از روی تو بود
دلم می خواد با هر نفس اسمتو فرياد می زدم

 

لینک