عشق   

عشق به جنگ می ماند آغاز کردنش ساده و پايان دادنش دشوار

لینک