هوالحق   

هر گاه سخن از علي در ميان است، زبان از گويش
قلم از نگارش
و دل از پرستش باز مي ماند .
او بر خلاف نوابغ و انديشمندان ديگر که
اگر نابغه اند ، مرد کار نيستند
و اگر مرد کارند ،‌مرد انديشه و فهم نيستند
و اگر هر دو هستند ، مرد شمشير و جهاد نيستند
و اگر هر سه هستند ، مرد پارسايي و پاکدامني نيستند
و اگر هر چهار هستند ، مرد عشق و احساس و لطافت روح نيستند
و اگر همه هستند ، خدا نمي شناسند؛
او مردي ست در همه ابعاد انساني !

لینک