مرا به عمق مرداب خستگی مکش   

ای عشق

مرا به بازی حقير شکست خوردگی مکش

ای عشق

مرا به عمق مرداب خستگی مکش

لینک