خاکم بدهن مگر تو مستی ربی؟   

ابريق می مرا شکستی ربی   برمن در عيش به بستی ربی
من می خورم و تو می کنی بد مستی   خاکم بدهن مگر تو مستی ربی؟

لینک