بی عشق تو هيچم به بازی مدهم   

باز منو زلف تو و کنج خراب

باز شب و تنهايی و اين همه راز

باز دل و عشق تو و ياد تو ، سوز و گداز

باز شب و ياد تو اشک چراغ

باز منو اين، کنج خراب

لینک