قطره ، جويبار ،‌رود و دريا   

تکراريه ولی هنوز هم جالبه !

از قطره پرسيدند آرزويت چيست ؟ گفت :به همه پيوستن و جويبار شدن!
از جويبار پرسيدند آرزويت چيست ؟ گفت : به همه پيوستن و رود شدن!
از رود پرسيدند آرزويت چيست ؟ گفت : به دريا پيوستن و دريا شدن !

از دريا پرسيدند آرزويت چيست ؟‌گفت :هيچ ، ولی کاش قطره شبنمی بودم در کنار گلی بی خبر از همه جا

لینک