گوش کن هر شب صدايت می کنم   

حال اگر يابم دعايت می کنم

جان اگر خواهی فدايت می کنم

با تو ام هر لحظه تنها نيستی

گوش کن هر شب صدايت می کنم

hasti

لینک