ببار ای ابر ديده   

باران اشک تکرار طراوت را به کویر تشنه ی دل می برد

ببار ای ابر ديده

چندی است که شوره زار دلم دست دعابه آسمان تنهايی دراز کرده

و تو ای الهه ی سکوت برسان فرياد بی صدای دل را به گوش عاشق بی قرار

لینک