اعتراف   

الان خيلی خيلی ناراحتم

فکر می کنم اشتباه کردم

بازهم حس تنهايی

وباز هم ديوار سخت و سنگين سکوت

سکوتی بلندتر و سخت تر از هر فرياد

لینک