اميد من آن است که در گلشن هستی   

خواهم که تو ای پاره ی دل زنده بمانی
چون ماه جهان تاب درخشنده بمانی

تابنده عزيز منی و شمع سرايم
خواهم به جهان روشن و تابنده بمانی

اميد من آن است که در گلشن هستی
چون غنچه ی گل با لب پر خنده بمانی

يار قديمی

لینک