بی تو در خلوت شب همه شب بيدارم   

بی تو در خلوت شب همه شب بيدارم آه ای خفته که من چشم به راهت دارم خانه ام ابری و چشمان تو همچون خورشيد دست خودم نيست اگر می بارم ! کم برای من از من از اين پنجره ها حرف بزن بی تو من از اين پنجره ها بيزارم برای تو نازنين

hasti

لینک