کاش مرغ نگاه تو می ماند   

چه می شد گر دل من به شهر چشم تو عادت نمی کرد و ای کاش از نخست، آن چشمهايت مرا آواره ی غربت نمی کرد چه زيبا اگر مرغ نگاهت در ميان راز چشمان تو ميماند تو می ماندی و او هم مثل يک کوچ ز باغ ديده ات هجرت نمی کرد

hasti

لینک