تويی داغ عاشقانه رو تن سرخ شقايق   

تو غنيمت بزرگی توی اين قحطی عاشق
تويی داغ عاشقانه رو تن سرخ شقايق

اگر عشق با شکوهم واسه قلب تو حقيره
بگو تا هر چی که دارم پيش پای تو بميره

لینک