هيچی   

لعنت بر نگاه شروع

که سر آغاز پايان بود

و ای کاش بودنی نبود تا نبودنی نبود

لینک