عشق يا چيزی شبيه عشق   

يک نفر آمد قرارم را گرفت
برگ و بارو شاخسارم رو گرفت
چهار فصل من بهاری بود حيف
باد پاييزی بهارم را گرفت
عشق يا چيزی شبيه عشق بود
آمد و دار و ندارم را گرفت

هديه

لینک