خوبرويان جهان رحم ندارند   

اينم خيلی با حاله

خوبرويان جهان رحم ندارد دلشان

 بايد از جان گذرد هر که شود عاشقاشان

روز اول که ز گل گشت همه پيکراشان

سنگی اندر گلشان بود همان شد، پيکرشان

نظر شما چيه ؟

لینک