تواضع   

تواضع نوعی از غروره

و غرور اولين گام به سوی شکسته

لینک