می شه از عشقی نوشت که نبود اما بود   

اگه از عشق نشه قصه نوشت

می شه از خاطره هات گفت و نوشت

می شه از عشقی نوشت که نبود اما بود

می شه از تنهايی من با تو نوشت

لینک