بگذر زمقامي كه خدا هم حرفي است   

 صانع به جهان كهنه همچون ظرفي است  آبيست بمعني وبظاهر ظرفي است
 بازيچه كفرودين بطفلان بسپار  بگذر زمقامي كه خدا هم حرفي است

لینک