ایها الناس خاک غربت خانه نیست   

ایها الناس خاک غربت خانه نیست
مرغ آزادی دگر در لانه نیست
من دلم در حسرت یک آشنا
خانه اما دست صاحب خانه نیست

لینک