آسمان بی ستاره بی معنیست   

امروز يه سری به دفترچه يادداشم زدم فکر کنم ۲ سال پيش نوشتم

آسمان بی پرنده زیبا نیست
آسمان بی ستاره بی معنیست

بازم صد رحمت به آسمون ۲ سال پيش .شايد بشه درد زخمی رو که مثل خوره روح رو آهسته در انزوا می خوره و می تراشه درک کرد- اين درد ها را نمی شود به کسی اظهار کرد ، چون عموما عادت دارند که اين درد های باور نکردنی را جزو اتفاقات و پيش آمد های نادر و عجيب بشمارند و اگر کسی بگويد يا بنويسد ، مردم بر سبيل عقايد جاری و عقايد خودمان سعی می کنند آنرا با لبخند شکاک و تمسخر آميز تلقی کنند -آره هيچ نميشه گفت .فقط ميشه درک کرد.

«خوشبخت کسانیکه عقلشان پاره سنگ میرد، چون ملکوت آسمان مال آنهاست.»
«آسمانش که معلوم نیست، ولی روی زمینش حتما مال آنهاست.»
انجیل ماتئوس 5-3/به روايت س.گ.ل.ل(صادق هدایت - کتاب سایه روشن)

لینک