به نام تنها ترين تنها   

آن شب که آسمان چشمانت ستارگانش را در تکه های ابر می پیچيد من از ديوار تاريکی بالا رفتم تا شب را در کنار خاطره از روزهای خوب بياسايم

لینک