در دل جان خانه کردی عاقبت   

 در دل جان خانه کردی عاقبت  هر دو را ويرانه کردی عاقبت
 ای زعشقت عالمی ويران شده

 قصد اين ويرانه کردی عاقبت

يار قديمی

لینک