اي سرا پا همه خوبي

اي سرا پا همه خوبي تک و تنها به تو مي انديشم ! همه وقت همه جا من به هر حال که باشم تک و تنها به تو مي انديشم! تو بدان اين را تنها تو بدان! تو بمان با من تنها تو بمان !جاي مهتاب به تاريکي شبها تو بتاب/اي من به فداي تو .به جاي همه گلها تو بخند(جاي منم)-يار قديمی

۵ روز به آزادی گنجی

 

/ 0 نظر / 15 بازدید