کار بی چرا

19.gifکار بی چرا
عشق تنها کار بی چرای عالم است
چه آفرینش بدان پایان می گیرد .
معشوق من چنان لطیف است
که خود را به (( بودن )) نیالوده است
که اگر جامه ی وجود بر تن می کرد
نه معشوق من بود .

دکتر علی شريعتی

28.gif

گنجی بیهوش شد

/ 0 نظر / 4 بازدید