جدايي

 اي بي خبر از محنت روز افزونم
باز آي كه سرگشته تر ازفرهادم  دانم كه نداني از جدايي چونم 
 درياب كه ديوانه تراز مجنونم

 رهی معيری

 

/ 0 نظر / 3 بازدید