زندگی

گویند بهشت و حور عین خواهد بود                  آنجا می‌ناب و انگبین خواهد بود
گر ما می‌ومعشوقه گزیدیم چه باک؟                چون عاقبت کار چنین خواهد بود

/ 0 نظر / 14 بازدید