سهم

جاده خانه آدمی است
                   رفتن وطنش
                         در رفتن است که قدمی کشی
                                   روزی بايد دستت به خورشيد برسد و يک تکه از آن برداری

اين سهم تو از زندگی است

/ 1 نظر / 2 بازدید