يه چند روزي مشکل داشتم نتونستم مطلب بذارم ولي نمودونم به من چي گذشت که اين چند روز اين شعر رو زمزمه مي کردم البته شعر کامل رو از وبلاگ دو بيتي برداشتم :

 اي گل تازه كه بويي زوفا نيسـت تــو را  خبـر از سرزنـش خـار جـفا نيسـت تــو را رحم بر بلبـل بي برگ نوا نيسـت تــو را  التفاتــي به اسيـران بـلا نيسـت تــو را ما اسير غم و اصـلا غم ما نيسـت تــو را  ما اسير غم خود رحـم چـرا نيسـت تــو را فارغ از عاشــق غمنـاك نمي بايـد بــود  جان من اين همـه بي بـاك نمي بايـد بـود همچو گل چند به روي همه خنــدان باشــي  همره غيـر بـه گـل گشتـه گلستـان باشــي هر زمـان با دگري دست به گريبان باشــي  زن نينديـش كـه از كـرده پشيمـان باشــيجمــع ما جمــع نباشــد پريشـان باشــي يـاد حيـرانــي ما آيـي و حيـران باشــيمـا نباشيــم كه باشد كه جفاي تو كشــد به جفا سـازد و صـد جـور براي تـو كشــدشـب به كاشانــه ابيار نمي بـايد بــود غيــر را شمــع شـب تــار نمي بايد بـودهمه جا با مهم كس يـار نمي بـايد بــود يــار حــق يــار دل آزار نمي بايد بـودتشنـــه خـون مــن زار نمي بـايد بــود تا به اين مرتبه خونخـوار نمي بايد بـودمن اگر كشتـه شـوم باعث بد نامي توســت موجــب شهـرت بي باكـي و خود كامـي توستديگـري جز تو مرا اين همـه آزار نكــرد آنچه كردي تو به من هيـچ ستمكـار نكــردهيچ سنگيـن دل بيدادگــر اين كار نكـرد اين ستم ها ديگـري با مـن بيمـار نكــردگـر از آزردن من هســت غرض مــردن مــن مـــردم آزار مكـــش از پـي آزردن مـــنجان من سنگ دلي دل به تو دادن غلـط است بر سر راه تو چـون خـاك فتـادن غلـط استچشم اميــد به روي تو گشــادن غلـط است روي پر گــرد به راه تو نهـادن غلـط استرفتــن اولاسـت زكـوي تو ستادن غلـط است جـان شيريــن به قفـاي تو دادن غلـط استتو نه آنـي كه غــم عاشــق زارت باشــم چـون شود خـاك بر آن خـاك هم گامـت باشممدتي هسـت كه حيرانـم و تدبيـري نيســت عاشـق بي سر و سامانــم و تدبيــري نيستاز غمت سر به گريبانم و تدبيـري نيســت خون دل رفتـه زدامانــم و تدبيــري نيستاز جفاي تو بدينسانـم و تدبيـري نيســت چـه توان كـرد پشيمانـم و تدبيــري نيستشرح درماندگـي خـود به كه تقريــر كنـم عاجـزم چــاره من چيست چـه تدبيــري هستنخـل نوخيــز گلستـان جهان بسيــار است گل اين باغ بسي سر به روان بسيـــار استجان من همچو تو غارتگر جان بسيــار است تـرك زريـــن مــوي ميــان بسيـــار استبا لب همچـو شكـر تنگ دهان بسيــار است نه كه غيرازتو جوان نيست جوان بسيار استديگـري اين همه بيـداد به عاشـق نكنــد قصـــه آزردن يـاران مـوافـــق نـكنـــدمدتي شـد كــه در آزارم و مي دانــي تو به كمنــد تـو گـرفتـارم و مي دانــي تواز غم عشـق تــو بيمارم و مي دانــي تو داغ عشق تو به جـان دارم و مي دانــي توخـون دل از شرر مي بارم و مي دانــي تو از بـراي تـو چنيـن زارم و مي دانــي تواز زبــان تـو حـديثــي نشنـودم هرگــز از تــو شرمنــده يك حـرف نبـودم هرگــزمكـن آن نـو كـه آزرده شــوم از خويــت دسـت بـر دل نهــم و پا بكشـم از كويــتگوشه اي گيــرم و بعد نيايـم من سويــت نكنـــم بــار دگــر يـاد قد نـو جويــتديــده پـوشــم زتمـاشــاي رخ نيكويــت سخنـي گويــم و شرمنـده شــوم از رويــتبشنو پند و مكـن قصــد دل آزرده خويــش ورنه بسيار پشيمـان شوي از كـرده خويــشچند صبــح آيـم از خــاك درت شــام روم از سـر كـوي خـود كـام به نـاكـــام رومصـد دعــا گـويـم آزرده به دشنــام روم از پيـت آيـم و بــا مـن نشــوي رام رومدور دور از تـو من تيـره سرانجــام روم نبود زهـره كه همـراه تـو يـك گــام رومكس چرا اين همه سنگين دل بد خـو باشــد جان مـن ايـن روش نيسـت كه نيكـو باشــدپس چه با من نشوي يـار چـه مي پرهيــزي يـار شــو بـا من بيمـار چـه مي پرهيـزيچيسـت مانــع زمـن زار چـه مي پرهيــزي بگشــاي لــعل شكـر بـار چـه مي پرهيـزيحرف زن اي بت خونخـوار چـه مي پرهيــزي نه حديثــي كنـي از يـار چـه مي پرهيـزيكه تـو را گفـت به ارباب وفا حـرف نـزن چين بر ابرو زن و يك بار به ما حرف نـزندرد مــن كشتــه شمشيــر بلا مي دانـــد ســوز مـن سـوختـــه داغ جفـا مي دانــدمسكنــم ساكــن صحــراي فنا مي دانـــد همــه كس حـال من بي سر و پـا مي دانــدپاك بـازم همه كس تــور مرا مي دانـــد عاشقـي همچـو منـت فقــط خـدا مي دانــدچاره من كـن گلــزار كه بيچــاره شــوم سـر خـود گيـرم از كـوي تـو آواره شــوماز سر كـوي تو با ديـــده تو خواهم رفت چهـره آلـوده به خوناب جگـر خواهـم رفـتتا نظر مي كني از پيش نظـــر خواهم رفت گـر نرفتـم زدرت شــام سحـر خواهـم رفـتنه كه اين بار چو هر بار دگر خواهم رفت نيسـت بـاز آمدنـم باز اگـر خواهـم رفـتچنــد در كـوي تو با خـاك برابـر باشـم چنــد پامـال جفــاي تـو ستمگــر باشــمچند پيش تو به بذر از هـم كمتــر باشـم از تو چند دمي بـت بد كيـش مكـدر باشــممي روم مي روم تا به سجوديت ديگر باشـم باز اگر سجـده كنـم پيش تو كافـر باشــمخود بگو كز تو كشـم ناز نقايـل تا كــي طاقتـم نيسـت از ايـن بيـش تحمـل تا كـيبنده دامــن نسريــن تو را بنـده شــوم ابتــداي خــط مشكيـن تو را بنـده شــومچين بر ابرو زن كيـن تو را بنـده شــوم گره بر ابروي پر چيـن تو را بنـده شــومحرف ناگفتــن تسكيـن تو را بنـده شــوم طــرز مهجويــي آييـن تو را بنـده شــومبه لع لع زكه اين قاعــده اندوختــه اي كيسـت استـاد تو اين را زكـه آموختـه اياين همه جور كه من از پـي هم مي بينــم زود خـود را به سـر كـوي عـدم مي بينــمديگران راحت و من اين همه غم مي بينــم همه كـس خـــرم و من درد سـرم مي بينــملطــف بسيـار طمع دارم و كـم مي بينــم هستـــم آزرده بـسيـــار ستـم مي بينــمخـرده بر حـرف درشــت مـن آزرده مگيــر حـــرف آزرده درشـت نبــود خـرده مگيــرآنچنـان باش كه من از تو شكايـت نكنــم از تو قطــع طمــع لطـف و عنايـت نكنــمپيــش مــردم زجفــاي تو حكايـت نكنــم همــه جـا قصـــه درد تـو روايـت نكنــمديگر اين قصــه بـي حد و نهايـت نكنــم خويــش را شهـره هر شهـر و ولايـت نكنــمخوش كن اي خاطر وحشي به نگاهي سهـل است

سوي تـو گوشـه چشمـي و نگاهـي سهـل اسـت


/ 1 نظر / 2 بازدید
Arash Javadi-Crazy Lover

اين مطلب رو هم خوندم-عالي بود (البته فكر نكنيد دارم تعريف بي مورد مي كنم ها!) خب خوب بود ديگه