توبه بی جا

گفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم ... که دگر بار از اينگونه خطا ها نکنم

بوسه را داد و چو برداشت لبش از لب من ..... توبه کردم که دگر توبه بيجا نکنم

 

/ 2 نظر / 4 بازدید