هر کسی خواست حضرت مريم شود ، نشد!

کوشيده که خوابهای قشنگی که ديده بود در خاطراتش دوباره مجسم شود، نشد!
انواع سيبهای زمين را گناه کرد تا بلکه مستحق جهنم شود، نشد !

اوچند هفته پيش خودش را به دار زد می خواست از ميان شما کم شود، نشد !
اين روز های برای مسيحی که مرده است هر کسی خواست حضرت مريم شود ، نشد!

atous_e

/ 0 نظر / 4 بازدید