خواب

بیش از این ها آه
آری بیش از این ها می توان خاموش ماند
می توان ساعات طولانی
با نگاهی چون نگاه مردگان ثابت
خیره شد در دود یک سیگار
خیره شد در شکل یک فنجان
در گلی بی رنگ بر قالی
در خطی موهوم بر دیوار
 می توان با پنجه های خشک
پرده را یک سو کشید و دید
در میان کوچه باران تند می بارد

/ 1 نظر / 2 بازدید