عشق را چگونه مي توان نوشت

عشق را چگونه مي توان نوشت ؟ در گذر اين لحظات پر شتاب كه به غفلت آن سوال بي جواب گذشت ديگر فرصت دروغ هم برايم نمانده است و گرنه چشمهايم را مي بستم و به آوازي گوش مي دادم كه در آن دلي مي خواند : من تو را او را و کسی را دوست دارم

/ 0 نظر / 4 بازدید