بوديم

بوديم و کسي پاس نمي داشت که هستيم . باشد که نباشيم و نباشيم و بدانند که بوديم

/ 1 نظر / 13 بازدید
آذر

هستن ات نشان از بوی خرسند باران و کوچه های تنگ تنهايی ... چرا با فرياد بگويم ؟ ساکت هم که باشی باز هفت کوه و هفت راه را به عبور بودن ات فرياد می زنی ... سلام دوست من . مرسی که منو لينک کردين ... کاشکی می دونستم و زودتر باهاتون حرف می زدم . موفق باشين .