من و خاک

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست
برخيز و به جام باده کن عهد درست

کاين سبزه که امروز تماشاگه تست
فردا همه از خاک تو برخواهد رست

/ 0 نظر / 3 بازدید