شب سياه

گفتم تو را نبخشم گفتی که بی گناهم                 اما چرا برايت بيگانه شد نگاهم

در روزهای شيرين همواره با تو بودم                   با من چرا نماندی در اين شب سياهم

/ 0 نظر / 2 بازدید