پيوستن و بريدن

پیوستن دوستان به هم آسان است               دشوار بریدن است و آخر آن است 
شیرینی وصل را نمی‌دارم دوست                  از غایت تلخیی که در هجران است 

/ 0 نظر / 3 بازدید