خيال خوبی ها

ْ

March 8, 2003، روز جهانی زن-اسفند 1381

کيست که بتواند آتش در کف دست نهد و با ياد کوهها پر برف قفقاز خود را سرگرم کند
يا تیغ تيز گرسنگی را با ياد سفره های رنگارنگ کند کند
يا برهنه در برف دی ماه فرو غلتد و به آفتاب تموز بيانديشد
نه   هيچ کس   
 هيچ کس چنين خطری را به چنان خاطره ای تاب نياورد
از آنکه خيال خوبی درمان بدی ها نيست بلکه صد چندان به زشتی آنها می افزايد

۱۱ روز به آزادی گنجی

/ 2 نظر / 17 بازدید
حبیب

سلام / ولی چه خیال باحالی که آدمی عشقی به دل می گیرد و جهانی می سوزاند

علی

من آپ کردم. ياحق